Prethodni događaji:
November, 2020
Thursday, November 26th
Running by TK Herceg Novi
25
Thursday, November 19th
Running by TK Herceg Novi
31
Thursday, November 12th
Running by TK Herceg Novi
35
Thursday, November 5th
Running by TK Herceg Novi
33
October, 2020
Thursday, October 29th
Running by TK Herceg Novi
34
Saturday, October 24th
Triathlon by TK Kotor
8
Sunday, October 11th
53
September, 2020
Saturday, September 12th
20
Sunday, September 6th
Triathlon by TK Kotor
57
Saturday, September 5th
61
August, 2020
Sunday, August 2nd
Aquathlon by TK Kotor
18
Saturday, August 1st
Triathlon by TK Kotor
32
July, 2020
Sunday, July 19th
Multisport by TK Herceg Novi
16
Sunday, July 5th
Multisport by TK Herceg Novi
14
June, 2020
Sunday, June 21st
Triathlon by TK Kotor, TK Herceg Novi
39
Saturday, June 20th
Vertical trail by TK Herceg Novi
75
Sunday, June 7th
Multisport by TK Herceg Novi
24
May, 2020
Sunday, May 17th
Triathlon by TK Herceg Novi
14