4. Trka karića: "Karotrc 2023"

Nedjelja 12. mart 2023. godine
Gradska kafana, Herceg Novi
Organizator: NVO 'Maškare'
Kontakt: karotrchercegnovi@gmail.com , +382 69 196 272
Za pregled prijavljenih učesnika Kliknite ovdje 
Odabir trke
Pravilnik o održavanju 4. Trke karića - Karotrc 2023 možete preuzeti OVDJE.
Podaci o vozačima
Vozač br.1:

Vozač br.2:

Vozač br.3:
Podaci o kariću
Kontakt
Pravila i propozicije
Ovo je posljednji korak, molimo provjerite unešene podatke, pročitajte pravilnik, i potvrdite na dnu stranice!
Podaci o kariću:
Klasa: {{ reg.seats == 3 ? 'K-3 trosjed' : (reg.seats == 2 ? 'K-2 dvosjed' : 'K-1 jednosjed') }}
Naziv: {{ reg.profile.options.name }}
Vozač br.1: {{ reg.profile.first_name }} {{ reg.profile.last_name }} ({{ reg.profile.gender == 'M' ? 'M' : 'Ž' }} - {{ reg.profile.birth_day }}.{{ reg.profile.birth_month }}.{{ reg.profile.birth_year }}), {{ reg.profile.city }}, {{ reg.profile.id_country }}
Vozač br.2: {{ reg.profile.options.seat2.first_name }} {{ reg.profile.options.seat2.last_name }} ({{ reg.profile.options.seat2.gender == 'M' ? 'M' : 'Ž' }} - {{ reg.profile.options.seat2.birth_day }}.{{ reg.profile.options.seat2.birth_month }}.{{ reg.profile.options.seat2.birth_year }}), {{ reg.profile.options.seat2.city }}, {{ reg.profile.options.seat2.id_country }}
Vozač br.3: {{ reg.profile.options.seat3.first_name }} {{ reg.profile.options.seat3.last_name }} ({{ reg.profile.options.seat3.gender == 'M' ? 'M' : 'Ž' }} - {{ reg.profile.options.seat3.birth_day }}.{{ reg.profile.options.seat3.birth_month }}.{{ reg.profile.options.seat3.birth_year }}), {{ reg.profile.options.seat3.city }}, {{ reg.profile.options.seat3.id_country }}
Kontakt podaci:
E-mail: {{ reg.profile.email }}
Telefon: {{ reg.profile.phone }}
Ovo je posljednji korak, molimo provjerite unešene podatke, pročitajte pravilnik , i potvrdite na dnu stranice!

PRAVILNIK 
o održavanju 4. Trke karića - „Karotrc 2023“


Član 1.

Ovim pravilnikom se određuju pravila trke karića, te prava i obaveze učesnika trke.

Član 2.

Učesnik trke karića može biti svako lice starije od 14 godina, s tim što maloljetnici (lica od 14 do 18 godina) moraju imati potpisanu saglasnost roditelja ili staratelja.

Član 3.

Prijave za takmičenje podnose se na odgovarajućem e-obrazcu / prijavi koja će biti objavljena na zvaničnoj facebook stranici organizatora - "Maškare - Herceg Novi". Nakon popunjavanja prijave svaki učesnik će na E-mail adresi dobiti povratnu poruku sa potvrdom o uspjeloj prijavi.

Rok za podnošenje prijava je do 20.02.2023. godine do 24:00 časa. Organizator zadržava pravo odrediti drugačije.

Broj učesnika je ograničen, s toga organizator zadržava pravo odbijanja prijave i nije dužan dati bilo kakvo obrazloženje za svoju odluku.

Član 4.

Nakon isteka roka za prijavu, svi takmičari će na svojoj E-mail adresi dobiti sve potrebne podatke vezane za trku: startnu listu, pravilnik, satnice i sl.

Član 5.

Takmičenje se organizuje kroz jednodnevnu trku, a pobjednici se određuju prema kriterijumima datim ovim pravilnikom.

Učesnici će se takmičiti u slijedeće 3 klase:

 1. K-1 jednosjed - klasa žensko/muško
 2. K-2 dvosjed - klasa žensko/muško/mješoviti
 3. K-3 trosjed - klasa žensko/muško/mješoviti

Pobjedom u klasi takmičar/i dobija/ju određene nagrade.

Član 6.
“Tehnički pravilnik”

Karić je vozilo-igračka popularno u primorskim regijama naših prostora.

 Izgled i dozvoljeni materijali prilikom izrade karića: Sastoji se od drvene šperpločne daske približno pravouganog oblika koja služi kao sjedište. Na nju su pričvršćene nepokretna zadnja osovina i pokretna prednja osovina. Na zadnju su stavljena dva manja kuglična ležaja van gabarita daske, a na prednju, na sredinu, jedan veći kuglični ležaj, koji se popularno nazivaju kuglageri. Osim toga, prednja osovina, onim dijelom van gabarita daske, služi kao upravljač. To je omogućeno njenim središnjim spojem s prednjim dijelom daske. Radi većeg prednjeg ležaja, prednji dio karića je uzdignutiji u odnosu na zadnji. U kategorijama  K2 (dvosjed) i K3 (trosjed), dozvoljena je i ručna kočnica na zadnjem dijelu karića takođe od drveta. Sa njom se može kočiti isključivo na samom kuglageru ili na asfaltu. Upravljač ne smije biti iznad daske već samo ispod, sve osovine moraju biti drvene kao i ostali dijelovi karića osim eksera, šarafa i matica (za pričvršćivanje upravljača s osnovnom daskom) i kuglagera, to su jedini dozvoljeni metalni dijelovi. 

Veličina kuglagera je određena dimenzijama: 

 • K1  - zadnji kuglager prečnika maksimalno 8cm, a prednji maksimalno 12cm / s tim da zadnji kuglageri moraju biti manji od prednjeg!
 • K2  - zadnji kuglager prečnika maksimalno 10cm, a prednji maksimalno 14cm / s tim da zadnji kuglageri moraju biti manji od prednjeg!
 • K3 - zadnji kuglager prečnika maksimalno 10cm, a prednji maksimalno 14cm (dodatni kuglageri na produženom dijelu isti kao zadnji) / s tim da zadnji kuglageri moraju biti manji od prednjeg!

Član 7.

Takmičenje se održava na asfaltiranoj podlozi čija je ukupna dužina oko 700m, a najmanja ukupna širina do 3,5 metara.
Dozvoljeno je zadržavanje gledalaca sa jedne strane staze po cijeloj dužini od starta do cilja i to van prostora staze koji je označen markerom (trakom). Nakon markera, niko se iz sigurnosnih razloga ne smije kretati niti zadržavati. Iz ove odredbe su izuzete službene osobe takmičenja i predstavnici sigurnosne službe.
Pristup na prostor održavanja takmičenja biće osiguran samo akreditovanim osobama

Član 8.

Sastanak sa vozačima i probna vožnja na dan trke održaće se prema unaprijed objavljenoj satnici.
Svi vozači moraju biti prisutni na probnoj vožnji.

Član 9.

Na dan trke, vozači moraju obaviti prijavu, za šta je potrebno da organizatoru dostave na uvid važeći lični dokument sa slikom (kako bi potvrdili svoj identitet).
Prijave se vrše na za to predviđenom mjestu koje će biti jasno obilježeno i vidljivo. 

Član 10.

Nakon obavljene prijave vozači će biti upućeni na kontrolu karića (tehnički pregled) na za to posebno označenom mjestu. Ukoliko karić prođe tehnički pregled, od strane organizatora, vozaču će biti dodjeljen startni broj za kacigu i karić i potrebna dokumentacija kao i reklamni materijal. 

Nakon tehničkog pregleda  takmičari sa karićima će postupiti po daljim instrukcijama organizatora.

Član 11. 

Takmičenju  mogu pristupiti samo karići, koji u potpunosti zadovoljavaju uslove iz  Člana 6. “Tehničkog pravilnika”.
Neposjedovanje obaveznih elemenata sigurnosne opreme te neispunjavanje bilo kojeg člana ovog ili „Tehničkog pravilnika“ utvrđenog od strane organizatora, podliježe zabrani ili prekidu takmičenja bez prava na žalbu.

Član 12.

Svaki prijavljeni takmičar mora izaći na vožnju sa startnog mjesta.
Vozači startuju u razmaku od 60 sekund, a ostvareno vrijeme određuje takmičarsku poziciju u svakoj klasi.
Najkasnje dan prije trke biće objavljene sve startne liste i raspored takmičara.

Član 13.

Startuje se po klasama, u redovima po 1 vozač, vozači sjede na kariću.

Član 14.

Cilj trke je na kraju asfaltiranog dijela na Škveru  i završava zvukom pistaljke ili trube.
Nakon završetka trke, takmičaru će biti uručena zahvalnica za učešće u trećoj trci karića "Karotrc 2023".
Organizator će uputiti takmičara na mjesto predviđeno za odlaganje karića.

Član 15.

Vožnja po stazi je dopuštena samo prijavljenom takmičaru i organizatoru u za to predviđenom kariću, koji je prošao "tehnički pregled".

Na takmičarskom dijelu staze dopuštena je vožnja samo uz dopuštenje organizatora. 
Na takmičarskom dijelu staze zabranjuje se hodanje i guranje karića unazad, okretanje ili kretanje u smjeru suprotnom od smjera odvijanja trke.

Član 16.

Zabranjeno je činiti opasne radnje i nepošteno se ponašati .
Zabranjeno je voziti pod uticajem opojnih sredstava ili alkohola (obavezno 0,00 ‰ alkohola).
Zabranjeno je voziti bosih nogu, u majicama bez rukava (podkošulje) ili bez majice.
Preporučuje se korišćenje motociklističkog kombinezona. 
Obavezno je nošenje motociklističke kacige, a preporučuje se i nošenje zaštita za koljena i laktove.

Član 17.

Službeno osoblje ima pravo izvršiti neograničen broj provjera alkohola i  identiteta svakog takmičara. Odbijanje alkotesta i provjere identiteta povlači za sobom gubitak statusa takmičara. Ukoliko, pri provjeri identiteta, vozač na kariću ne odgovara prijavljenom vozaču za pripadajući karić isti će biti diskvalifikovan.

Član 18.

Ako vozač prekine trku zbog mehaničkog kvara ili nekog drugog razloga, svoj karić mora odmah ukloniti sa staze, napustiti ga i postupiti po uputstvu službenog osoblja. Ukoliko takmičar nije u mogućnosti ukloniti karić sa staze, ostavlja ga na mjestu događaja te postupa po uputstvima organizatora.

Član 19.

Pravo na nagrade i priznanja u trkama ostvaruju:

 • Najbolje vrijeme K1 (I, II i III mjesto)
 • Najbolje vrijeme K2 (I, II i III mjesto)
 • Najbolje vrijeme K3
 • Najlošije vrijeme K1 - K2 - K3
 • Najatraktivnija vožnja za K1 - K2 - K3

Član 20.

Svaki takmičar nastupa na svoju odgovornost.

Svaki takmičar u trci odriče se svih prava za naknadom od organizatora za sve nezgode, povrede ili štete  koje bi se mogle dogoditi takmičaru ili koje takmičar može nanijeti trećim licima.

Organizator je obavezan pružiti obavezne sigurnosne mjere skladno odredbama iz "Zakona o javnom okupljanju", te angažovati redarsku službu zaduženu za sigurnost i nesmetano odvijanje manifestacije. Skladno ovome organizator ne prihvata nikakvu odgovornost prema trećim osobama.

Svi video ili audio zapisi takmičenja snimljeni od strane organizatora, vlasništvo su organizatora, te se takmičari odriču svih prava naknade.

U prostoru staze vozača, kao i cijelom dužinom staze nije dozvoljena marketinška aktivnost (npr. dijeljenje letaka, prezentacija proizvoda ili izlaganje u svrhu prodaje istih) bez saglasnosti organizatora. Svaki oblik nepoštovanja ovog člana podliježe gubitku statusa i isključenju iz takmičenja, bez prava na povrat bilo kakvih troškova i sredstava.

Član 21.

Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i postavljanje dodatnih uslova i davanje dodatnih uputstava koje će biti njegov sastavni dio. 
Organizator takođe zadržava pravo otkazivanja ili prekida takmičenja zbog objektivnih i sigurnosnih uslova ili nepredviđenih događaja i nije nikome od učesnika zbog toga dužan nadoknaditi troškove.

Učesnici će o svim izmjenama i dopunama biti obavješteni na najbrži mogući način, putem E-mail-a, službenih osoba i svih dostupnih medija.
O svim postupanjima u slučajevima koji nisu predviđeni ovim Pravilnikom odlučiće Organizator i dati saopštenje.

Član 22.

Bilo kakvo nepoštovanje ovog Pravilnika povlači za sobom kaznenu mjeru. Kaznenu mjeru određuje organizator.

Član 23.

Vozači sami snose posledice proistekle iz njihovog nepoznavanja ovog Pravilnika te neznanja vezanog za uslove ili izmjene satnice, a koje su pravovremeno donešene i objavljene na za to predviđenim mjestima.